(+90) 312 418 82 69

jfmo@jeofizik.org.tr

Milli Müdafaa Caddesi NO:10/7

06650 Kızılay/ANKARA
MENU
YENİ BASIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

YENİ BASIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

EŞGÜDÜM KURULU BASIN AÇIKLAMASI (22 MAYIS 2012)

Son günlerde basında yer alan haberlerden edindiğimiz bilgiler, bu bilgiler doğrultusunda yaptığımız araştırmalardan TOKİ ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek alanlarda TOKİ tarafından yapılacak spor tesisleri karşılığında, Antalya İli Muratpaşa İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 12581 ada 6 parselde kayıtlı 40.000m2 yüzölçümlü taşınmazın TOKİ‘ye devrine ilişkin protokol imzalandığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Yine anılan protokol kapsamında TOKİ‘ ye gerekli çalışmaların başlatılabilmesi için ilgili belediyelerden; TOKİ‘ye devir çalışmaları devam eden ilgili parsele ait; üzerine mülkiyet sınırlarının işlendiği üst ölçekli 1/100.000 Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı örneğinin; üzerine mülkiyet bilgilerinin işlendiği son onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının ‘‘aslı gibidir‘‘ kaşeli paftaları ile sayısal ortamdaki çizimleri ve imar planına, İmar planı revizyonuna esas jeolojik- jeoteknik etüd raporlarının, onaylı imar planı bulunmuyor ise onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli halihazır haritalarının ve bahsi geçen alanın mülkiyet sınırlarını gösterir koordinatlı aplikasyon krokilerinin TOKİ‘ye gönderilmesi istenmektedir.

İmzalanan bu protokol ile TOKİ‘nin mevzuatlar uyarınca imar planı yapıp onaylama ve uygulama yetkisine sahip olması, son dönemdeki yasa ve mevzuat düzenlemeleri ile TOKİ‘nin sosyal konut üretme amacından uzaklaşarak artık yatırım odaklı konut yada başka amaçlı kullanımlara yönelik yapı üretim mekanizması içine girmesi ile mevcuttaki turizmi teşvik kanunuyla Turizm Bakanlığının plan yapma ve onama yetkileri de düşünüldüğünde Antalya da Antalyalıların iradesi dışlanarak, yerel yönetim, kent halkı ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri hiçe sayılarak, merkezi yönetim tarafından alınan kararlar Antalyalılara rağmen uygulamaya çalışılmaktadır.

Bütüncül bir planlamanın konusu olması gereken bu kararlar, maalesef yatırımcı talebi doğrultusunda, Antalya gerçekleri dışında müdahalelerle, kentsel, teknik ve sosyal donatı alanlarımızın yok olmasına neden olmaktadır.

Yine yaptığımız araştırmayı derinleştirdiğimizde 100. Yıl Alanı‘nın 6 parsele ayrıldığı, daha önce dava açılarak Merkezi Gelişim Aksları kararı iptal edilen alanın 6 parsel olarak TOKİ‘ye devredileceği anlaşılmıştır. Yani Antalya‘ya yapılacak spor tesisleri karşılığı yine Antalyalılardan bir alanın daha koparılacağı anlaşılmaktadır. Oysa Antalyalıların devlete hiçbir şekilde borçları bulunmamaktadır. Antalya da 1980 yılından beri turizm en önemli sektördür. Turizmin kentimize yeterince yararı olup olmadığı tartışılır olmasına karşın, 30 yıldır ülke ekonomisine ne kadar katkı sağladığı, en zor dönemde ne kadar döviz sağladığı herkesçe bilinmektedir. Antalyalılar turizm sektörü için kıyılarının, denizlerinin, doğal güzelliklerinin, ormanlarının birçoğunu feda etmek zorunda kalmışlardır. Antalya ya yapılacak yatırımlar için Antalyalıların kent topraklarından 1m2 bile feda etmeleri artık düşünülmemelidir. Antalya‘nın bugüne kadar feda ettiklerine karşılık merkezi idareden bir stat istemeleri en doğal haklarıdır.

Ülkemizde kapasitesi 10.000 kişi üzerinde olan 38 ilde 46 tane stat mevcuttur. Bu statlar devlet bütçeleri ile yapılmıştır. Alanya ilçesinde Oba stadı 15.000 kişilik olup, 25 milyon TL‘sına devlet bütçesiyle tamamlanmaktadır. Antalya‘nın Atatürk Stadı 1965 yılında tamamlanmış olup bu tarihten sonra stat için Antalya‘ya tek kuruş harcanmamasını anlamak mümkün değildir. Antalya‘nın 1965‘ deki nüfusu 71.833 olup, bugün 1 milyona yakındır. Kentimize yılda 10 milyonun üzerinde turist geldiği yetkililerce belirtilmektedir. İklimi sayesinde kışın 1000‘ e yakın futbol takımının ağırlandığı bir kentte ne yazık ki 45 yıldır yerel ve merkezi yöneticiler yeni bir stadyum konusunda adım atmamışlardır. Trabzon, Afyon, Batman, Gaziantep, Bursa gibi bazı kentlerde 2. statlar merkezi yönetimce ve devlet bütçesiyle yapılırken, turizm, tarım alanında tüm illerden daha çok ekonomiye katkı sağlayan Antalya‘mıza merkezi bütçe ile stat yapılmamasının gerekçesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Stat bahane edilerek yapılmak istenen protokollerin gerçek amacı stat yapmak değil, Antalya‘nın çok önemli noktalarında rant sağlamak olduğu kuşkusu içindeyiz. Bu nedenle 100. yılda 40.000 m2‘lik alanın TOKİ‘ ye devredilmesi Antalya‘mız açısından kabul edilemez. Bugüne kadar yapılan protokollerle ilgili kamuoyu bilgilendirilmemiş ve tüm uğraşlarımıza rağmen daha fazla bilgi edinilememiştir. Protokolün detayının açıklanması tüm Antalyalılara bilgi verilmesi zorunluluktur.

Antalya Meslek Odaları bu alanın Antalyalıların elinden alınmaması, Antalya‘mıza zarar verecek şekilde kullanılmasını önlemek için her türlü yasal yollara başvuracaktır. Bu alana geçen dönemce planlanan 65 katlı Residence ve diğer kullanım alanlarının yapılması halinde Antalya‘mıza ne kadar zarar vereceği ve Antalya‘nın geleceğini olumsuz etkileyeceği açıktır. 22/05/2012.

Saygılarımızla.

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu

Basın açıklamasına katılan odalar:

Mimarlar Odası,

Makine Müh. Odası,

Gıda Müh. Odası Antalya Şubesi

Elektrik Müh. Odası,

Kimya Müh. Odası Antalya İl Tem.

Ziraat Mühendisleri Odası,

Veteriner Hekimleri Odası,

Şehir Plancıları Odası

Antalya Barosu,

Jeofizik Müh. Odası,

İnşaat Mühendisleri Odası,

Antalya SMMM Odası,

Peyzaj Mimarları Odası

 Orman Müh. Odası

Diş Hekimleri Odası,

Eczacılar Odası,

Harita Müh. Odası,

Tabipler Odası,

Jeoloji Müh. Odası,

Maden Müh. Odası

Çevre Mühendisleri Odası İl Temsilciliği