(+90) 312 418 82 69

jfmo@jeofizik.org.tr

Milli Müdafaa Caddesi NO:10/7

06650 Kızılay/ANKARA
MENU
"İSTANBUL DEPREM SEFERBERLİK PLANI" TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI

"İSTANBUL DEPREM SEFERBERLİK PLANI" TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İMAMOĞLU’ nun daveti üzerine İstanbul Planlama Ajansı’ nın düzenlemiş olduğu “İstanbul Deprem Seferberlik Planı” kapsamında yapılan çalışmaya TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyemiz Erdost ARZUMAN katılmıştır.

“Mühendis 1-Yerbilimleri” çalışma masasında; Yönetim Kurulu Üyemiz, Prof. Dr. Haluk EYİDOĞAN (24. Dönem Milletvekili), Prof. Dr. Haluk ÖZENER (KRDAE), Prof. Dr. Şerif BARIŞ (KOÜ), Kemal DURAN (İBB DEZİM),  Prof. Dr. Naci GÖRÜR (İTÜ), Prof. Dr. Celal ŞENGÖR (İTÜ), Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ (İTÜ), Prof. Dr. Ziyadin ÇAKIR (İTÜ), Dr. Kemal ZORLU (Mersin BB), Doç. Dr. Şule GÜRBOĞA (MTA GM), İsra BOSTANCIOĞLU (TMMOB JMO), S. Sami TEYMURTAŞ (TMMOB JMO), Cansu BAŞAK (TMMOB FMO) çalışmalar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ ne altlık oluşturmak amacıyla görüşlerde bulunmuşlardır.

Gerçekleşen toplantıda;

 • Zemin haritalarının ve tsunami modellerinin gereken tüm teknik detaylar dikkate alınarak güncellenmesi ve kapsamlarının genişletilmesi gerektiği olmuştur. Aynı zamanda veri üretimi ve veri paylaşımı konusunda kurumlar arasında mutlak iş birliği olması gerektiği vurgulanmıştır. Üretilen zemin haritalarından yola çıkarak depremin yapısal çevrede yaratacağı etkinin en aza indirilmesi için imar planları ile getirilecek yapılaşma kısıtlamalarının, yer bilimciler ile ortak çalışmalar sonucu ve her alt bölgenin zemin özelliklerine özgü farklılaştırılarak belirlenmesi gerektiği de ayrıca üzerinde durulan önemli konular arasında olmuştur.
 • Erken uyarı ve acil müdahale sisteminin belirli protokoller kapsamında birlikte çalışan bir modelde kurulması, sistemlerin kontrolünün yapılması,
 • Kocaeli ve TÜBİTAK deprem istasyonlarının eşgüdümlü çalışması,
 • İBB ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) arasında kurumsal iş birliğinin oluşturulması,
 • İRAP (ve bağlamında TARAP) raporunun detaylı bir şekilde incelenmesi, eksiklerinin belirlenmesi ve güncellenmesi, İBB ve diğer kurumlara aktarılan görevlerin kapsamının, kurulması önerilen iş birliklerinin ve görev dağılımlarının güncellenmesi,
 • Hasar dağılımın tespit edilmesi, arama kurtarma ekiplerinin nitelik ve nicelik yönünden iyileştirilmesi, eğitimlerin düzenli olarak yenilenmesi, İBB iş makinelerinin yerlerinin tespit edileceği bir sistem oluşturulması ve AFAD ile İBB arasında iş birliğinin kurulması,
 • Tüm verilerin toplandığı bir veri bankası oluşturulması ve bu merkezlerde sistemin takibini yapacak ve yönetecek sorumluların belirlenmesi,
 • İBB veri tabanına konuyla ilgili tüm verilerin işlenmesi, ilgili personelin sayısının ve niteliğinin geliştirilmesi,
 • Mevcut mikrobölgeleme çalışmasının geliştirilmesi ve tamamlanması, imar planlarının bu haritaya uygun şekilde hazırlanması, İstanbul’ un kuzey alanlarında da mikrobölgeleme çalışmasının yapılması ama yapılaşmayı tetikleyecek bir araç olarak kullanılmasına engel olacak bir sistemde tutulması,
 • İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’ nün İstanbul il sınırları içerisinde zemin özelliklerini ayrıntılı yer mühendislik araştırmaları ile sınıflandırdığı bulgulara göre deprem riskli alanlara uygun imar kararları vermesi
 • Zemin haritasından ivmelerin hesaplanması ile oluşturulmuş olan deprem tehlike haritasının güncellenmesi,
 • Jeofizik haritalarının tüm ili kapsayacak ölçekte ve yüksek çözünürlükle en riskli bölgelerden başlayarak yapılması,
 • Mikrobölgeleme sonuçlarının imar planlarına aktarılması,
 • Deprem erken uyarı sistemi yönetimi ve aletsel nitelikleri ile tsunami uyarı sisteminin işlev kazanması için teknik ve akademik çalışmalardan destek alınması,
 • Acil müdahale anında kullanmaya hazır bir helikopter filosunun belirlenmesi (Bu filo İBB mülkü olmadan bazı protokol anlaşmalarla özel şirketlerden temin edilebilir),
 • Tsunami haritasının güncellemesi,
 • İstanbul’ un en zayıf zeminlerinde ivme değerleri ortaya konarak, zeminlere oturan üst yapıların belirlenmesi ve gerekli kontrollerin yapılması,
 • İstanbul kara alanında olan bazı fay zonlarında ayrıntılı jeolojik, jeofizik ve jeodezik araştırmaların geliştirilmesi,
 • İlçe belediyeciliğinde zemin etütlerini denetleyecek jeolog ve jeofizik mühendislerinin istihdam edilmesi,
 • Jeofizik ve jeolojik çalışmaların mevzuatta bir arada ele alınmasının sağlanması,
 • Jeoteknik çalışmalarda afet risk yönetimi anlamında özellikle önemli sanat yapılarının (ulaşılabilirliği etkileyecek) zemin parametrelerinin yapı ile ilişkilerinin kontrolleri yapılarak güçlendirme çalışmalarının başlatılması,
 • Afet anında jeoloji/jeofizik esaslı ön tahmin metodunun geliştirilmesi, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı sisteme entegre optik yöntemle hasar dağılımı ve ulaşım analizlerinin yapılması,
 • Erken uyarı sistemlerinin özellikle altyapı, doğalgaz ve raylı sistemler için çalışır hale getirilmesi ve düzenli olarak kontrol edilmesi,
 • İnşaatların zemin özelliklerinin proje ve yerinde denetiminde ilçe belediyelerinde jeoloji, jeofizik ve geoteknik mühendislerin ortak denetim çalışmalarını yapacak bir oluşumun sağlanması,
 • İstanbul’ u ve Marmara’ yı tehdit eden büyük deprem olasılığını daha iyi anlamak ve yer bilimsel olayları günü gününe izlemek amacıyla İstanbul kara ortamında ve deniz tabanında deprem etkinliğini izlemek ve deprem ve tsunami erken uyarı sistemini daha etkin ve duyarlı duruma getirmek için alt yapıya ve yönetime yönelik proje çalışmalarının desteklenmesi,

başlıkları ele alınmıştır.

Saygılarımızla

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
17. Dönem İstanbul Şube Yönetim Kurulu

 

Okunma Sayısı: 190