(+90) 312 418 82 69

jfmo@jeofizik.org.tr

Milli Müdafaa Caddesi NO:10/7

06650 Kızılay/ANKARA
MENU
<BR>2019 YILI SMMHBT TESCİL BELGELERİ YENİLEMELERİ OCAK AYINDA BAŞLIYOR


2019 YILI SMMHBT TESCİL BELGELERİ YENİLEMELERİ OCAK AYINDA BAŞLIYOR

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği 16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır. Yönetmelik gereğince; (SMMH Belgesinin yenilenmesi Madde-8 ve BT Belgesinin yenilenmesi Madde-10) verilen belgeler; verildiği yılın sonuna kadar geçerli olup, her yıl için yenilenmesi gerekmektedir. Belge yenilemeleri; Şubat ayı sonuna kadar (gecikme cezası olmaksızın) belge sahiplerinin başvurusu üzerine, yapılmaktadır.

2019 yılı SMM Belgesi yenilenmesini yaptırmayan SMM‘ler, jeofizik mühendisliği hizmetleri kapsamında, rapor veya belge hazırlama, imzalama ve ilgili idarelere verme yetkisi yoktur. Ayrıca, Merkez, Şube Başkanlıkları, Bölge/İl-İlçe Temsilcilikleri veya sistem üzerinden JFMOBİS üye girişi arayüzünden sicil durum belgesi almak isteyen bürolarımız, tescil yenileme işlemini yaptırdıktan sonra belge alabileceklerdir.

Yine Yönetmelik gereğince;

Madde 9 "(4) (Değişik: RG/27878-18.03.2011) JFM‘nin büro veya şirket ortaklarından olmaması durumunda, şirket bünyesinde Oda üyeliğini sürdüren ve tescil süresince geçerli tam gün çalışma sözleşmesi bulunan en az iki Jeofizik Mühendisinin çalıştırılması zorunludur." şeklinde değiştirilmiştir.

26-27 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen Jeofizik Mühendisleri Odası  XVI. Olağan Genel Kurulu`nda, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği, SMM Belgesinin Yenilenmesi Madde: 8-(1) d)"(Değişik: RG/27290-16.07.2009) Oda tarafından düzenlenen SMMH ile ilgili en az iki Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme kurslarına katılmış olması," bendi, "Oda tarafından düzenlenen SMMH ile ilgili her yıl en az bir Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme kursuna katılmış olması" olarak değiştirilmiştir. Yönetmelik değişikliği 11 Aralık 2017 tarih ve 30267 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2019 yılı yenilemelerinde, 11 Aralık 2017 tarih ve 30267 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmelik değişikliği uygulanacaktır.

BT ve SMM Belgelerinin Yenilenmesinde İstenen Belgeler;

·         Büro yetkilisinin tescil yenilemesine ilişkin imzalı dilekçesi,

·         Büro Tescil ve SMMH Tescil Belgeleri asılları,

·         SMM belgesi sahibi iş yerinde çalışıyor ise, son altı ayın Sosyal Güvenlik Kurumu prim dökümü veya Sigortalı Hizmet Listesi, (TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 09/12/2017 tarih ve 24 sayılı toplantısında alınan 267 nolu kararı ile; TMMOB ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan işbirliği protokolüne göre SGK bildirimine esas olacak mühendis, mimar ve şehir plancısı asgari ücretinin 2018 yılı için brüt 3.750,00 TL. (üçbinyediyüzelli) olarak belirlenmiştir. TMMOB Yönetim Kurulu kararı uyarınca Jeofizik Mühendisinin brüt maaşının asgari 3.750,00 TL olması ve sigorta priminin 30 gün olarak bu maaş üzerinden yatırılmış olması gerekmektedir.)

·         2018 yılında Oda tarafından düzenlenen SMMH ile ilgili en az bir Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme kurs belgesi fotokopisi,

·         Gerçek ve tüzel kişi kuruluşlarının vergilendirmeye tabi olmaya devam ettiğine dair belge (Vergi Dairesi Kayıt Belgesi - Mükellefiyet Belgesi) veya son ay vergi tahakkuk fişi fotokopisi,

·         Tescil yenileme ücretlerinin yatırıldığına dair ödeme belgesi,

·         Aktif Bağ-Kur veya Sigorta kaydı belgesi (SGK`dan veya e-Devlet`ten)

-       SMMH Belge Yenileme Ücreti: 600,00 TL

-       Büro Tescil Belge Yenileme (Şahıs) Ücreti: 400,00 TL

-       Büro Tescil Belge Yenileme (Şirket) Ücreti: 600,00 TL

-       Üyelik Aidatı ödemesi (2019 yılı için Aralık ayı dahil 120,00 TL)

Oda Yönetim Kurulu doğrudan veya Şube, Bölge, İl ve İlçe Temsilciliği kanalıyla yapılan dilekçeli başvuruları inceleyerek sonuçlandırmaktadır. Belge verilmesi uygun görülen kişi veya kuruluşlara belgeleri geldiği yolla gönderilmektedir.

 

2019 Yılı SMMH Belge yenileme ve BT Belge yenileme işlemlerinin Yönetmelik gereği 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar (gecikme cezası olmaksızın) yaptırılması gerekmektedir. Şubat ayı sonundan itibaren yapılacak yenileme başvurularından BT Belge Yenileme ücretinin %20`si tutarında gecikme cezası alınmaktadır.

SMM belgesi sahibi çalışan durumunda olan Jeofizik Mühendisleri için; TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 24/11/2018 tarih ve 9 sayılı toplantısında alınan 214 nolu kararı ile; SGK bildirimine esas olacak mühendis, mimar ve şehir plancısı asgari ücretinin 2019 yılı için brüt 4.500,00 TL. (dörtbinbeşyüz) olarak belirlenmiştir. TMMOB Yönetim Kurulu kararı uyarınca Jeofizik Mühendisinin brüt maaşının asgari 4.500,00 TL olması ve sigorta priminin 30 gün olarak bu maaş üzerinden yatırılması gerekmektedir.

SMMH ve BT yenilenmesine esas bilgi ve belgelerin Oda‘ya verilmesinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları saptanan Tescil Belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapan, tescile esas bilgilerde meydana gelen değişiklikleri bir ay içinde bildirmeyen kişi ve kuruluşların belgeleri iptal edilir. Belge onay işlemlerini her yıl yaptırmayan kuruluşların herhangi bir ihtar ya da ihbara gerek olmaksızın belgeleri iptal edilir ve numaraları başka bir kuruluşa verilmez. Bu şekilde belgeleri iptal edilen belge sahipleri tekrar başvuruda bulunduğunda gerekli şartları yerine getirmeleri durumunda yeni belgeleri yeni sicil numarası ile verilir.

Genellikle başvurular son anda yapıldığından sıkışıklığa ve gecikmelere sebep olmaktadır. SMMH ve BT yenileme başvurularının önceden yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu a.

 

Şevket DEMİRBAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı 

Okunma Sayısı: 789